Key: 6R69G-GNFK7-4T6QC-KGJJ2-KW3G6
Description: Win 10/11 RTM ProfessionalN Retail
Sub Type: [TH]X19-98862
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:57 02/07/2022 (GMT+7)

Key: 3XNTC-HKHJR-B24BV-YD826-XQBP4
Description: Win 10/11 RTM Professional OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]res-v3307
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:57 02/07/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.