Key: R3HTC-8NFD7-4MFKT-T89D6-WXFQM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: Online Key
Time: 12:06:33 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 3YQNF-GFX9X-KMRGW-7PJM6-VCHJH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:32 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 2KNJ3-WGDQF-Q6KM9-K3CPJ-F3PXY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:32 29/06/2022 (GMT+7)

Key: TB4X7-4NT92-DTJHJ-GDV2R-VMK7B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:31 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 8MNPY-GT8G9-4CRPV-P7WXR-R3PY7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:31 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 278NW-R3MPM-MJMCQ-TT72T-RRKB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:31 29/06/2022 (GMT+7)

Key: QVMNH-P8964-6YJPQ-M8V9M-2PTKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:30 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 6NR92-PG7H8-7H7BW-BRBR3-RJVJH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:30 29/06/2022 (GMT+7)

Key: DY4NV-3K4QJ-BDYTJ-RD7PC-BTGM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:30 29/06/2022 (GMT+7)

Key: HHTN9-TRTPJ-M9JMQ-CJ8GP-RVX8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:29 29/06/2022 (GMT+7)

Key: WJY9N-7RRCT-74HHV-T79GY-G3DWH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:29 29/06/2022 (GMT+7)

Key: PRR8X-NMD4G-WJY3D-7R2T9-9HM4V
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:29 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 8BNTG-R7PWJ-QRPRR-X6K9P-JB8DM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:29 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BNY8P-7Y4B9-R864B-838P3-FM8FV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:28 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 9N492-8BK29-PYH44-GDFMQ-T6RQM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:28 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 7PJNQ-89JBT-HYDD8-6VPYK-7XQVB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:28 29/06/2022 (GMT+7)

Key: HVV2D-R3NYT-R2XTX-QFHDC-3YK8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:27 29/06/2022 (GMT+7)

Key: WX34K-HMNWP-HWTR8-DVHJC-76GKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:27 29/06/2022 (GMT+7)

Key: JPNWY-DFMM4-7D3BW-RGPDX-2YXB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:26 29/06/2022 (GMT+7)

Key: FGVRN-P6JCX-JDGCT-TBCQ4-KBW9Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:26 29/06/2022 (GMT+7)

Key: JVQMN-8HX2B-RFY93-V8KG2-3YK7B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:25 29/06/2022 (GMT+7)

Key: MX4KV-PNCXM-FXMXD-WJKMM-KD97B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:25 29/06/2022 (GMT+7)

Key: D7N99-B7H4H-DG76P-9HD8F-3DDWH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: DX383-NW83H-3YRY7-JYWRW-PKFQM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: KGFHJ-PNBDX-CQFGM-GVPF7-R9FRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: HJ8HN-PTQD6-MWT8F-GJYC7-VVCXY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:06:23 29/06/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.