Key: CY2H7-KWNB7-MX4K6-CXBFG-H8RB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:28 28/05/2022 (GMT+7)

Key: NYPGB-CYG3T-CYP9H-JFMFG-PDKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:28 28/05/2022 (GMT+7)

Key: 8FY99-N2TH4-9P6VW-HC27H-R9CJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:27 28/05/2022 (GMT+7)

Key: G42WD-GNTXK-YYJRF-WQMXW-78RB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:26 28/05/2022 (GMT+7)

Key: 3DNDY-CDCCG-C677X-CKRPW-2GYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:27 28/05/2022 (GMT+7)

Key: GH4NV-T49DT-JHXRW-BWDMP-7CFB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:26 28/05/2022 (GMT+7)

Key: NVWCJ-32YWM-M72G6-VYY8Q-WQKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:44:24 28/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.