Key: RNYFR-TQP4V-33YH2-9MY9J-MTGM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:38 21/05/2022 (GMT+7)

Key: HBVD9-N4K3X-TT69F-XM343-979B7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:34 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 33N79-PFQ28-QR7VM-JCF7M-PR7HB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:34 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 7GN4D-6VJ4W-2V36H-KQWQ8-2G3VB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:34 21/05/2022 (GMT+7)

Key: VM29N-JT9PT-KCDGR-RBP6Y-WHX8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:33 21/05/2022 (GMT+7)

Key: VG9RD-NGBB3-TXGQT-WCHPV-BDY3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:32 21/05/2022 (GMT+7)

Key: QMGNG-TFFC7-M742P-MQMHH-R9FRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:32 21/05/2022 (GMT+7)

Key: HM9XW-PNR7X-68QJ6-P2D82-V8VHB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:32 21/05/2022 (GMT+7)

Key: XG6NG-P26V6-93B9K-D2MC2-27M4V
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:31 21/05/2022 (GMT+7)

Key: Y6RTG-3CND8-FP4HG-Q6VTB-PR7JH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:31 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 9DMG7-N8T8K-RP49H-KFRXJ-W47JH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:30 21/05/2022 (GMT+7)

Key: QNGC6-BB96F-T6RW2-9WMGR-WFJ9Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:30 21/05/2022 (GMT+7)

Key: QHWJN-TFD6V-JTVMM-M6RBX-T86KY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:29 21/05/2022 (GMT+7)

Key: XQNBF-GB97W-TTDQ7-39VV4-9W6M7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:28 21/05/2022 (GMT+7)

Key: NDWJ2-D4PTF-VJXYV-7YGQP-J47HB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:27 21/05/2022 (GMT+7)

Key: M9Q4C-RNGXK-Y8DR4-2RHP7-YY8FV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:27 21/05/2022 (GMT+7)

Key: N9F2D-P76Q2-TTXD2-YXB6B-X4WDM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:26 21/05/2022 (GMT+7)

Key: M496D-RNRHM-PPHHM-8TRXB-QJ6KY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:24 21/05/2022 (GMT+7)

Key: DY9Y9-6PNFD-P4H8K-BY3JR-8B8FV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:23 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 676Y2-N7WRR-W62M3-3QTBV-KHM3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:22 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 82CPC-3NVT3-CDFFC-7BYBV-GCTM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:20 21/05/2022 (GMT+7)

Key: JFMK4-N344Q-DVDPQ-8TF98-J8JDM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:19 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 8PPNV-CQV77-PBJ7G-7VXVH-XD97B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:18 21/05/2022 (GMT+7)

Key: HJ2TN-RDWB9-KGYH6-CYC9K-T86KY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:17 21/05/2022 (GMT+7)

Key: VTPG4-NXPVB-HGWGB-3FFFF-2KFRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:16 21/05/2022 (GMT+7)

Key: GCQBN-K47XY-HR4Q9-P36BY-RC4QM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:16 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 7PN9B-C2JGF-DRXMM-Y98PG-6F7JH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:15 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 2C76N-8V8G8-6YQQM-C7QBT-XQDVB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:15 21/05/2022 (GMT+7)

Key: W374N-3KBQ8-JPXC2-R7JY9-QV9B7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:15 21/05/2022 (GMT+7)

Key: WNJD2-BQQDG-VDBHJ-JQG2F-FC4RV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:13 21/05/2022 (GMT+7)

Key: K4G2R-GNGW6-2CTY9-Y392J-BWVJH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:13 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 8PGNY-RP6J8-FMX2F-B3MWW-QDDVB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:13 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 6VRYN-3MG8K-FJXPF-HJXGB-FGGM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:12 21/05/2022 (GMT+7)

Key: 7HNWC-99TPD-CRKDQ-F88GW-MTGKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:11 21/05/2022 (GMT+7)

Key: T9NYR-67JDP-TQ3VQ-64QDX-HCHJH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:11 21/05/2022 (GMT+7)

Key: T6N98-HJMJ4-VDB47-D64TP-RVX7B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:11 21/05/2022 (GMT+7)

Key: TRNJ6-7TGRP-D47D9-6RMRQ-49FRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:10 21/05/2022 (GMT+7)

Key: QNQ7F-PR9JF-Y3C9V-6RW3G-BP4QM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:07:10 21/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.