[useronly]

Key: J7D33-N8V97-KHFPX-3J3DJ-PKFB4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:51:00 11/05/2022 (GMT+7)

Key: FJ7XN-KPDVK-XJHHM-P72BG-MKQFR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:51:00 11/05/2022 (GMT+7)

Key: NR2J8-F98B3-2B26J-JXW42-J464R
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:59 11/05/2022 (GMT+7)

Key: J4FNR-J637Q-HY4JY-QJFV9-FRJWF
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:59 11/05/2022 (GMT+7)

Key: D8NTC-V8G2H-DM8QF-BT3RP-3YKRR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:58 11/05/2022 (GMT+7)

Key: QMNCQ-7VKF2-MTF77-3JVKB-VQYM4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:58 11/05/2022 (GMT+7)

Key: 4THTJ-NTWHM-R9CVW-2BH7J-BWT4R
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:57 11/05/2022 (GMT+7)

Key: CCNF7-X33P6-4FWWM-DD43B-6VMM4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:56 11/05/2022 (GMT+7)

Key: 7P637-N4HWD-QRF8W-QQYYF-F63FR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:55 11/05/2022 (GMT+7)

Key: 9NH4D-F8DG6-MXDPD-8K2JK-CDPJF
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:55 11/05/2022 (GMT+7)

Key: CKC2N-Q438D-79M3C-36MQ6-239RR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:54 11/05/2022 (GMT+7)

Key: F428V-WN9PD-46D7H-HX8Y4-W8HY4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:54 11/05/2022 (GMT+7)

Key: FV9FN-TKCCM-4V94D-BKDRD-YBKRR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:53 11/05/2022 (GMT+7)

Key: H93NY-GTTM4-KTYP9-FQ4DT-GMWWF
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:53 11/05/2022 (GMT+7)

Key: HQBJY-RXNJ2-WQF2B-B2DX3-63DFR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:53 11/05/2022 (GMT+7)

Key: MVDG8-2NCVH-CJM4P-2JV37-8HXRR
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:52 11/05/2022 (GMT+7)

Key: HGBH3-NT49B-QMB9R-P8DGM-VQYM4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:52 11/05/2022 (GMT+7)

Key: NP3MW-WP88F-YMK92-HGC66-BP4B4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:52 11/05/2022 (GMT+7)

Key: KQRBN-BPW7Q-6KTHP-YKTTV-YY7Y4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: Online Key
Time: 13:50:51 11/05/2022 (GMT+7)

Key: NCBMY-433K7-B4Y23-CBKJG-BP4B4
Description: Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS5]X21-83712
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:50:51 11/05/2022 (GMT+7)
[/useronly]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.