Key: XQHNV-WGJBV-77TT8-H4YDT-KTPKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:38 09/05/2022 (GMT+7)

Key: KNB2F-B6QCX-THVQM-WHFQJ-78RC2
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:38 09/05/2022 (GMT+7)

Key: 7NV98-YT49W-R26FM-KYHCJ-82QGP
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:38 09/05/2022 (GMT+7)

Key: 4DNXW-4V2J8-F2TKW-6QTWJ-JFG6P
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:38 09/05/2022 (GMT+7)

Key: QYNQR-H8JVH-93FDT-FGFP3-PYT6P
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:37 09/05/2022 (GMT+7)

Key: KCDNT-RBC87-T4RGM-FRR46-KTPKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:37 09/05/2022 (GMT+7)

Key: 3JNG4-B4FC3-MCBK2-TBKH7-QPFC2
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 18:52:37 09/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.