Key: 7VPD2-HNCT9-WYYMC-64FC8-W44BY
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]res-v3280
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:46:16 07/05/2022 (GMT+7)

Key: FFNBY-YK23F-R7VVB-24YXW-78RB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:46:15 07/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.