Key: 9DMK2-NK36B-V4G4K-Y77VQ-3PHJH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:30 03/05/2022 (GMT+7)

Key: 3JN23-VV8RQ-KYC2P-PTPKX-6CTM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:30 03/05/2022 (GMT+7)

Key: C7MN3-3KG3M-RMVBB-73BBM-YWVHB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:29 03/05/2022 (GMT+7)

Key: 937DN-QBX8Q-3VBPF-FKHR3-MDY3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:29 03/05/2022 (GMT+7)

Key: D2MBY-7CNMY-MVY4Y-Q3WTV-KHM4V
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:29 03/05/2022 (GMT+7)

Key: DRPQ4-WBNX6-QMW7H-6YDH6-TJJDM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:28 03/05/2022 (GMT+7)

Key: KX7KN-YCVJ8-89MJB-TJGMG-WXFRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:28 03/05/2022 (GMT+7)

Key: R6R96-NFPJ2-4CMH3-MT8Q7-X79B7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:27 03/05/2022 (GMT+7)

Key: PDWN7-P8FGW-RY843-3CX22-RVX7B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:27 03/05/2022 (GMT+7)

Key: XWNB7-BDD7R-JGTFB-HYWH7-B7X8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:27 03/05/2022 (GMT+7)

Key: TFM6N-QDKQH-3XWYJ-THPM9-V24QM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:27 03/05/2022 (GMT+7)

Key: HYX84-N8KVG-TC8RW-76HXK-FRKB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:26 03/05/2022 (GMT+7)

Key: X4RBN-73GMV-9TH43-6WJGR-2KFQM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:26 03/05/2022 (GMT+7)

Key: V4BMK-N8CJT-6XW79-6VKWQ-G86M7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:26 03/05/2022 (GMT+7)

Key: TCPMX-ND26P-KD383-XKVJ2-Q3Y3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:25 03/05/2022 (GMT+7)

Key: 3N8BJ-BCTP7-C7K6B-MMTCD-WQPY7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:25 03/05/2022 (GMT+7)

Key: 98FMB-NK22V-X3HQX-34R8V-HXQVB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:25 03/05/2022 (GMT+7)

Key: 6FBNK-YXT7D-8J26J-DPYR6-QYK7B
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:26:24 03/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.