Key: 3HXDN-726RK-7KWWC-22MX4-TVJVF
Description: Win 10 RTM Core OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99550
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:44:49 02/05/2022 (GMT+7)

Key: NK7CQ-JFK8D-DXBW4-XPW3J-JFG3T
Description: Win 10 RTM Core OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]res-v3260
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:44:44 02/05/2022 (GMT+7)

Key: 3HX73-6N48K-QDWYT-F7RG8-TQ7X7
Description: Win 10 RTM Core Retail
Sub Type: [TH]X19-98871
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:44:44 02/05/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.