Key: NYGQR-8BXD6-7HK7X-VGRGK-3RVB3
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Retail
Sub Type: [RS3]X21-43644
Error Code: Online Key
Time: 22:54:25 14/04/2022 (GMT+7)

Key: XNGXR-JF7TX-HDKCD-F3RH4-2KDM3
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Retail
Sub Type: [RS3]X21-43644
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:54:20 14/04/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.