Key: 737NT-3JT62-K3F2B-3XMK6-GMXB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:41 31/03/2022 (GMT+7)

Key: NHFFB-VQTY8-MGBH4-B9X9R-3DCHR
Description: Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail
Sub Type: [RS1]X21-03212
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:41 31/03/2022 (GMT+7)

Key: 64WGT-WN9HD-B4VXC-9W6GB-39QGQ
Description: Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail
Sub Type: [RS5]X21-83774
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:41 31/03/2022 (GMT+7)

Key: NR4T8-39PDB-D8BDH-84MYH-JQPXY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:42:40 31/03/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.