Key: FD664-X8NFF-QH7CD-PBVK9-66PH2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 14:47:47 09/03/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.