Key: FCWTC-NGJGT-DHR84-B6TC4-CR26M
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:04 22/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.