Key: MRCY9-7GN79-K9RFT-HDK2T-C9XRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:35 20/02/2022 (GMT+7)

Key: QTGDN-XPMMJ-97TBW-C9JG3-KKXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:29 20/02/2022 (GMT+7)

Key: NXWPT-BKKFX-JQG4C-BCH6B-BBHY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:27 20/02/2022 (GMT+7)

Key: NHPTF-GHMFF-MMFDQ-2Y8W3-DV64V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:26 20/02/2022 (GMT+7)

Key: 748J6-CN9MY-XXQH4-7TRJP-8XCJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:24 20/02/2022 (GMT+7)

Key: 6TRN2-4KWWB-HYYG4-VH3T6-YG9RV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:24 20/02/2022 (GMT+7)

Key: 32XR2-MN4V9-F79MP-VGK73-4GDFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:45:23 20/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.