Key: 64NM6-W7BJD-6FQ7K-2X6XK-4JRBB
Description: Win 10 RTM CoreCountrySpecific OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99566
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:32:04 20/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.