Key: HJQ63-NRYTX-GYYQW-PDJ8X-RM49T
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Retail
Sub Type: [TH]X19-98862
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:18:44 20/02/2022 (GMT+7)

Key: N36W6-GWRQM-T383P-2DXWT-6F4DG
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Retail
Sub Type: [TH]X19-98862
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:18:43 20/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.