Key: N36W6-GWRQM-T383P-2DXWT-6F4DG
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Retail
Sub Type: [TH]X19-98862
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:57:57 15/02/2022 (GMT+7)

Key: KFR68-NFGK8-448R6-V262J-QDBQG
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Retail
Sub Type: [TH]X19-98862
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:57:57 15/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.