Key: CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8
Description: Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99635
Activation Count: 47464
Time: 17:14:57 08/02/2022 (GMT+7)

Key: B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
Description: Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99638
Activation Count: 46502
Time: 17:14:57 08/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.