Key: 9NFWC-BBHXD-P4V4X-2CJTB-39MP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:07:14 08/02/2022 (GMT+7)

Key: 7C724-NPPDR-8K8BJ-3972M-PR4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:07:11 08/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.