Key: B74MK-N3Y82-YC78W-BVVTG-68XVR
Description: Win 8 RTM CoreSingleLanguage OEM:NONSLP
Sub Type: X18-15556
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:12:14 07/02/2022 (GMT+7)

Key: 2FNYX-FD9HR-Y3DH8-FMR2W-2GV34
Description: Win 8 RTM CoreSingleLanguage OEM:NONSLP
Sub Type: X18-15556
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:12:14 07/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.