Key: CNTXX-2RXQ9-J6VX8-2V78M-MY2KV
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:32 07/02/2022 (GMT+7)

Key: YHXQY-PDNBG-9TPRG-R32GD-TCKT7
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:33 07/02/2022 (GMT+7)

Key: D4NC8-W2WWC-2W4F4-2HQR2-FX49V
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:32 07/02/2022 (GMT+7)

Key: 26NHY-4JRQX-GWXHM-W98PX-H49T7
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:33 07/02/2022 (GMT+7)

Key: YMJRY-N6X76-P27XC-TF2JK-Y7RDH
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:33 07/02/2022 (GMT+7)

Key: RJXRK-CDN2C-CFFJ4-27WGH-4CWXV
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:32 07/02/2022 (GMT+7)

Key: 9PCN3-CF7YQ-F9X6Q-YVQ33-M7RDH
Description: Win 8 RTM Professional Retail
Sub Type: [8]X18-15501
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:03:33 07/02/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.