Key: 2PFFB-MFDPF-GB2YK-82TMR-W64GB
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23887
Activation Count: 27
Time: 21:47:02 30/01/2022 (GMT+7)

Key: MVBVV-V96YF-3J9QW-3B28F-63Q4M
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23867
Activation Count: 8
Time: 21:47:01 30/01/2022 (GMT+7)

Key: CMPBR-4WPDF-44K7D-3J746-RMF7Y
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23881
Activation Count: 31
Time: 21:47:01 30/01/2022 (GMT+7)

Key: BHYRK-GKKHG-HV4VF-HDYY6-CQK34
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-24210
Activation Count: 462
Time: 21:47:01 30/01/2022 (GMT+7)

Key: BXB9R-TDYQT-W7DYB-B666G-RHJGG
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23867
Activation Count: 4
Time: 21:47:01 30/01/2022 (GMT+7)

Key: RJBPQ-J3JT8-QYVPW-XQB6F-BXBF9
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23890
Activation Count: 129
Time: 21:47:00 30/01/2022 (GMT+7)

Key: 6P8MM-QMTXQ-23MYH-X9YMK-96PMJ
Description: Windows Server 2008 Standard & Enterprise MAK
Sub Type: X14-23867
Activation Count: 7
Time: 21:47:00 30/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.