Key: 7NPVT-7CW4X-PMPFD-HH4T9-CDQBC
Description: Office21_VisioPro2021R_Retail
Sub Type: X22-53523
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:16 28/01/2022 (GMT+7)

Key: FWWNG-JGH26-4MKF4-TTXJF-MWVRH
Description: Office21_ProjectPro2021R_Retail
Sub Type: X22-53447
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:15 28/01/2022 (GMT+7)

Key: HNQ22-HGCKV-RK4TT-47RH9-BKQ9B
Description: Office21_ProPlusSPLA2021VL_MAK_AE
Sub Type: X22-67137
Activation Count: 0
Error Code: Unsupported
Time: 07:32:15 28/01/2022 (GMT+7)

Key: NV3CX-R979G-VKXV8-RQDTJ-WB8GY
Description: Office21_Access2021R_Retail
Sub Type: X22-53385
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:14 28/01/2022 (GMT+7)

Key: XMN6X-BFPG8-WHGFR-GGP4H-QPHKM
Description: Office21_Access2021R_Retail
Sub Type: X22-53385
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:13 28/01/2022 (GMT+7)

Key: TM6RK-NFD7H-9YFHK-7M82B-HVDC2
Description: Office21_StandardSPLA2021VL_MAK_AE
Sub Type: X22-67138
Activation Count: 834
Time: 07:32:13 28/01/2022 (GMT+7)

Key: YCNPW-4XCFJ-9RG6G-97G72-MP4TY
Description: Office21_Access2021R_Retail
Sub Type: X22-53385
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:12 28/01/2022 (GMT+7)

Key: 4W8NB-HRDVF-4M3MJ-4JPB4-W8JMV
Description: Office21_ProjectPro2021R_Retail
Sub Type: X22-53447
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:12 28/01/2022 (GMT+7)

Key: N6YF3-MR7JG-PQ7DF-7VJTY-K79DB
Description: Office21_Access2021R_Retail
Sub Type: X22-53385
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:12 28/01/2022 (GMT+7)

Key: K2N7F-8F7T2-7XVPJ-PW7RY-7MMFH
Description: Office21_ProjectPro2021R_Retail
Sub Type: X22-53447
Error Code: 0xC004C008
Time: 07:32:12 28/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.