Key: FRQN4-RWQJH-WQGFQ-VCF34-8422B
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90724
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:35 27/01/2022 (GMT+7)

Key: 7FN7G-6HKK8-PP38Q-8Q6CG-9KWFY
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90726
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:35 27/01/2022 (GMT+7)

Key: 74PBX-DNVWB-TF4B6-7DM8D-9D6PB
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90726
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:34 27/01/2022 (GMT+7)

Key: 7PVN9-64K2F-M64B6-WBG3H-WK7JM
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90726
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:34 27/01/2022 (GMT+7)

Key: FNVCK-PFM4B-MYQT8-FCH9C-7CC2B
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90724
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:33 27/01/2022 (GMT+7)

Key: 7BNT2-BY3VJ-3TBDW-TKB92-P9WFY
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Blue]X18-90726
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:19:33 27/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.