Key: D7R8J-78TWC-Q2846-7D43K-PV73C
Description: Windows 7 Home Premium Retail
Sub Type: X15-39013
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:12:53 27/01/2022 (GMT+7)

Key: GBWHR-V4RKQ-JBFC7-BW4QB-6TQFV
Description: Windows 7 Home Premium Retail
Sub Type: X15-39013
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:12:50 27/01/2022 (GMT+7)

Key: YDGDQ-8MPVQ-MHR33-88BVB-W9X6V
Description: Windows 7 Home Premium Retail
Sub Type: X15-39013
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:12:45 27/01/2022 (GMT+7)

Key: FKX79-P9BWJ-YTDHF-J6DX8-JMRBM
Description: Windows 7 Home Premium Retail
Sub Type: X15-39013
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:12:45 27/01/2022 (GMT+7)

Key: C63CT-H8TP7-Q8R63-F6QBV-3JWR4
Description: Windows 7 Home Premium Retail
Sub Type: X15-39013
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:12:44 27/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.