Key: NJY4Y-229CH-H2QP4-TBB2J-J8JFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:12:09 26/01/2022 (GMT+7)

Key: Y4MQV-MDNT4-3PW39-GJX7X-DYK8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:12:08 26/01/2022 (GMT+7)

Key: N3BG7-3VBWW-BPJ3P-KVC9F-K4WFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:12:08 26/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.