Key: R4FWB-H6NY4-9TM6X-266HB-7MHYP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:42 26/01/2022 (GMT+7)

Key: J3NYD-C7H39-6YFCJ-38X2Y-88F72
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:41 26/01/2022 (GMT+7)

Key: NJCYR-TG7QB-MKMFJ-T3VWY-39MMP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:41 26/01/2022 (GMT+7)

Key: Q4NDX-XDJ2X-JYQF8-2PVWR-TVJV2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]res-v3273
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:38 26/01/2022 (GMT+7)

Key: GWXBN-TVXDK-76HMF-T3FJR-PPQFC
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]res-v3273
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:37 26/01/2022 (GMT+7)

Key: NFF9K-XQ2T6-WYPYX-2RYV9-BKMMP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]res-v3273
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:36 26/01/2022 (GMT+7)

Key: NX7FT-HMQ43-FFC29-943MP-MP2H2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:36 26/01/2022 (GMT+7)

Key: NYWTK-QYTV2-DGRKW-Y7XCC-8XCH2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99435
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:36 26/01/2022 (GMT+7)

Key: 8BNQ9-KQ6FJ-M8CDH-92W9R-3DBMP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]res-v3273
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:36 26/01/2022 (GMT+7)

Key: R68VB-XNMHF-VGH6Y-TKXRR-W8F72
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99434
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:35 26/01/2022 (GMT+7)

Key: JGT7C-DNQ9J-2TTBR-QV7GF-4X8V2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99434
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:35 26/01/2022 (GMT+7)

Key: 9GQKT-3N4TY-JXWM3-RQ6T4-MWRBP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99434
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:35 26/01/2022 (GMT+7)

Key: CJWNJ-4Y9YQ-4VKDD-496VY-F9CH2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:35 26/01/2022 (GMT+7)

Key: 6N342-YJC9Q-R3XRF-G3DWQ-RJRBP
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]res-v3273
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:34 26/01/2022 (GMT+7)

Key: BNWGK-9C8JW-TW6DH-RH2H4-WFHKD
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-29643
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:04:34 26/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.