Key: 4FPCQ-NB9XF-6QR66-VF8HD-C384T
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Volume:MAK
Sub Type: [RS3]X21-43648
Activation Count: 34
Time: 14:18:07 23/01/2022 (GMT+7)

Key: QNX6C-DKJMX-XDYCM-PX36T-H8TFT
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Volume:MAK
Sub Type: [RS3]X21-43652
Activation Count: 167
Time: 14:18:08 23/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.