Key: 6DNHQ-MK49H-HMQD9-KKC7R-YTDF2
Description: Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99684
Error Code: Online Key
Time: 20:18:22 21/01/2022 (GMT+7)

Key: NK7CQ-JFK8D-DXBW4-XPW3J-JFG3T
Description: Win 10 RTM Core OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]res-v3260
Error Code: Online Key
Time: 20:18:21 21/01/2022 (GMT+7)

Key: MVN9T-QVMP7-M68Y6-F3FGM-B4HB7
Description: Office16_VisioProR_Retail
Sub Type: X20-00738
Error Code: Online Key
Time: 20:18:17 21/01/2022 (GMT+7)

Key: KRKKQ-MNB3T-CFXMQ-G6C8B-CWGK2
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Sub Type: X20-19681
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:18:10 21/01/2022 (GMT+7)

Key: WFVFN-G7DQG-YR6BQ-49F46-CGYPC
Description: Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99684
Error Code: 0xC004C008
Time: 20:18:10 21/01/2022 (GMT+7)

Key: CMTHG-QXNDH-CT4JP-T43MT-TJGXG
Description: Office16_VisioStdXC2RVL_MAKC2R
Sub Type: X20-46496
Activation Count: 5983
Time: 20:18:09 21/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.