Key: N3BG7-3VBWW-BPJ3P-KVC9F-K4WFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:58:49 20/01/2022 (GMT+7)

Key: HNXJ2-RDWTP-FG4RM-7KC48-82TM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:58:49 20/01/2022 (GMT+7)

Key: NYTP8-XQCH6-2JDBF-J2FPC-FYB4V
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:58:48 20/01/2022 (GMT+7)

Key: NQF4T-G9QWG-9TY38-8GTPY-B4KB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:58:48 20/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.