Key: YGBPV-JGNC7-MG9VH-YK637-BDWVF
Description: Win 10 RTM Core OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99538
Error Code: 0xC004C008
Time: 17:53:13 20/01/2022 (GMT+7)

Key: YGDJJ-FNX9T-WMCPC-YC8MD-H22HH
Description: Win 10 RTM Core Retail
Sub Type: [TH]X19-98871
Error Code: 0xC004C008
Time: 17:53:13 20/01/2022 (GMT+7)

Key: YG9VN-2WDKG-WF8J4-7RTXW-78Q97
Description: Win 10 RTM Core Retail
Sub Type: [TH]X19-98871
Error Code: 0xC004C008
Time: 17:53:13 20/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.