Key: N4FRG-W3R9P-VW36P-K238W-VH8MX
Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
Sub Type: X21-74663
Error Code: Online Key
Time: 11:27:50 16/01/2022 (GMT+7)

Key: VNGTK-CW4PT-7FPH8-GJWPW-2G249
Description: Office19_RTM19_ProjectStd2019R_Retail
Sub Type: X21-74820
Error Code: 0xC004C008
Time: 11:28:13 16/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.