Key: NK77K-7CBJ2-BXQKW-TGBQG-P7JXC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:32 12/01/2022 (GMT+7)

Key: PBFNJ-DW6BC-K794V-JCPTG-683GP
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:32 12/01/2022 (GMT+7)

Key: MTMXV-V8NHH-T64GG-T3Y97-R9CKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: 3NT9P-BPCMJ-VR4BK-CJTFX-V22KC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: 4VTNJ-3PMYQ-7FCPV-R7C9K-T83GP
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: PWY9N-C9YFT-6W8XG-WVC9K-JXCKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: GKT6J-JNQ22-TYX3X-PXWV4-6Q722
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: T442H-HN2YQ-9R6H4-VPY42-4RG6P
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:31 12/01/2022 (GMT+7)

Key: NYQBP-XBYW2-R9HJ9-V86PW-6MT6P
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:30 12/01/2022 (GMT+7)

Key: HCN7G-KCKV8-P6BT9-KKR9G-722KC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: Online Key
Time: 09:23:30 12/01/2022 (GMT+7)

Key: WNJRG-CC3VQ-TTVBJ-6XPF2-8XCKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 09:23:30 12/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.