Key: 2R33X-VNKCM-FDR88-F2JW6-WXCKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 19:36:48 11/01/2022 (GMT+7)

Key: G9TQQ-N4T39-HRH8F-379KV-CYT6P
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 19:36:36 11/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.