Key: MTMXV-V8NHH-T64GG-T3Y97-R9CKC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 14:06:53 11/01/2022 (GMT+7)

Key: 3NT9P-BPCMJ-VR4BK-CJTFX-V22KC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 14:06:52 11/01/2022 (GMT+7)

Key: 4VTNJ-3PMYQ-7FCPV-R7C9K-T83GP
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
Sub Type: [TH]X19-99481
Error Code: 0xC004C008
Time: 14:06:52 11/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.