Key: N7C3J-GJH4T-YBR83-HTQM8-XW6KY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: Online Key
Time: 22:44:45 10/01/2022 (GMT+7)

Key: NFDXB-RBF47-Y6V29-6KG6F-VMK8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:43 10/01/2022 (GMT+7)

Key: JNGPC-3XCBH-RJ4H6-W7FKW-JFJ9Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:43 10/01/2022 (GMT+7)

Key: YC3GC-VBNDJ-J7QQV-XMRMX-FRKB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:42 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 2BCN6-KPKPT-2VGMW-TGMC2-HH89Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:42 10/01/2022 (GMT+7)

Key: PXQQ7-CBNMV-YY4MF-34J6R-Q9QVB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:41 10/01/2022 (GMT+7)

Key: KG48Y-FQNF8-JTJFK-6BR3B-K789Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:41 10/01/2022 (GMT+7)

Key: D6D96-MDN8G-6TH3K-VHYHF-X2HHB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:40 10/01/2022 (GMT+7)

Key: XVWYN-TB9WJ-XBJGH-2JYBR-WFJ9Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:40 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 4YNKY-WBD86-RRGVY-XVC3D-49FRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:39 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 2PJPN-DBC7W-2CFCX-C8WWK-Y7X8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:39 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 2JBHK-6NG6V-QG4TM-JMBF8-4VX8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:38 10/01/2022 (GMT+7)

Key: WNQ2B-4FWPQ-R867Q-DVWTX-P398H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:38 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 9XN8V-B77KR-676X2-JRVJD-CBB3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:37 10/01/2022 (GMT+7)

Key: YHWNY-8XKF4-Q9YRG-DY89Q-49FRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:37 10/01/2022 (GMT+7)

Key: TNGTC-HB762-V72JP-PFHKK-P398H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:37 10/01/2022 (GMT+7)

Key: NBPPB-FF89T-K2P83-H3W99-RM8DM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:36 10/01/2022 (GMT+7)

Key: NRWKY-8MDQ3-6QGHR-26GPR-KBXB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:35 10/01/2022 (GMT+7)

Key: 7PN6X-W9XGX-9T8GG-BC8C7-KHM3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:35 10/01/2022 (GMT+7)

Key: DQTNW-2HR29-VJG3W-9RCY6-BP4RV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:35 10/01/2022 (GMT+7)

Key: NR8DP-7DR9Q-CQFVT-C4P6Q-4GGKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:34 10/01/2022 (GMT+7)

Key: BTNBK-Q38JT-FB9Y8-8KRFC-HH89Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:34 10/01/2022 (GMT+7)

Key: XXHRM-6NFP9-3RVK3-H8X92-YKQWH
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: Online Key
Time: 22:44:34 10/01/2022 (GMT+7)

Key: KNBJR-TYBB9-QDCPX-8KCY4-HQY4V
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:33 10/01/2022 (GMT+7)

Key: PKV8K-CBNJ7-9H9HF-8GK8C-JB8DM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:33 10/01/2022 (GMT+7)

Key: GGVBP-NJXPR-2VQ73-32TRD-FM8FV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:33 10/01/2022 (GMT+7)

Key: FR9NT-QKTVF-C9GK3-VFRXC-7CHHB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:32 10/01/2022 (GMT+7)

Key: NT8HK-PGF2G-6VTC7-M3FYM-88JFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 22:44:32 10/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.