Key: CQ468-QWT78-QY3VV-BHKYP-YDJC7
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95504
Error Code: 0xC004C008
Time: 17:56:54 08/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.