Key: 6DNHQ-MK49H-HMQD9-KKC7R-YTDF2
Description: Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99684
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:01:47 06/01/2022 (GMT+7)

Key: WFVFN-G7DQG-YR6BQ-49F46-CGYPC
Description: Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]X19-99684
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:01:41 06/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.