Key: 9RPCH-N72XG-7KW4X-QB7M4-DJ3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:29 05/01/2022 (GMT+7)

Key: PQJ8M-NTHJB-988PK-DTP4Q-VXMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:27 05/01/2022 (GMT+7)

Key: NGB6R-KQJ4K-96F3W-3KBBC-9QBM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:27 05/01/2022 (GMT+7)

Key: X4QDG-7PNMJ-TFG64-2TRB6-J2QFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:26 05/01/2022 (GMT+7)

Key: BVNHW-749G9-3JW38-3TWW2-KW3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:26 05/01/2022 (GMT+7)

Key: YBNKR-82683-G8K9W-VV6DX-RM48H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:30:26 05/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.