Key: NYMPB-33HWM-6PRF7-3TCW7-FJRC6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X20-29562
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:21:10 04/01/2022 (GMT+7)

Key: HNFB9-827DT-9D9K3-326XQ-GF4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:21:10 04/01/2022 (GMT+7)

Key: 4X99N-WD4HY-XPC2Q-PC96Q-FM49G
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:21:09 04/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.