Key: P9JN7-XMWFY-XWPDM-PTCJM-7MH26
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 11:05:19 02/01/2022 (GMT+7)

Key: XNWRG-DJ96J-XJ8P7-Y4DHQ-M7V26
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 11:05:19 02/01/2022 (GMT+7)

Key: BN4FC-YDQB4-MBG6Y-M8MJX-WTYP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 11:05:19 02/01/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.