Key: N6KJ2-6HXCT-M767T-RQB2B-MY49G
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 19:39:57 30/12/2021 (GMT+7)

Key: NRCY6-QP9GG-G69MM-FBXXY-7MH26
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 19:39:47 30/12/2021 (GMT+7)

Key: XNWRG-DJ96J-XJ8P7-Y4DHQ-M7V26
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008
Time: 19:39:46 30/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.