Key: 63GPB-QN9KG-P6RQV-J28V8-29WMH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:41 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 3NDTY-8FTV4-98DDG-W3C6H-X74YH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:38 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 3XBN9-HCDJV-PJ4BQ-96TVP-KW2BH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:38 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 4CRQ8-KN9V4-FB7TK-QYJRK-P36VV
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:37 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 498RN-Q88YD-6RJYJ-QM62Y-F9BD7
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:37 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 48KPC-NFH2V-M9DQD-F94CY-B4FYH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:37 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 4DPJG-N3CTR-TDJXT-R4T4X-9HHQ7
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:36 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 4DNFR-G3FYC-VFFXM-7D3FP-D68MH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:36 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 4XFNP-Q9T8C-QM8DH-M9DBB-FGCBH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:36 30/12/2021 (GMT+7)

Key: 4N6G9-BKMFQ-PWD23-FXFGV-VT8MH
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]res-v2629
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:05:35 30/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.