Key: 6M9CG-D92J9-WPBYT-7WTJV-DB944
Description: Windows 7 Ultimate Retail
Sub Type: X15-39004
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:33:00 29/12/2021 (GMT+7)

Key: 9H92D-YGWYX-FFBYP-PT7TV-99CBD
Description: Windows 7 Ultimate OEM:NONSLP
Sub Type: X15-37358
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:32:51 29/12/2021 (GMT+7)

Key: GHT2X-GBG2F-VQGRV-3HYXV-M29CC
Description: Windows 7 Ultimate OEM:COA
Sub Type: X15-37347
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:32:51 29/12/2021 (GMT+7)

Key: YCBWK-6BB69-3PJBR-FYVPW-DPP7P
Description: Windows 7 Ultimate Retail
Sub Type: X15-39004
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:32:51 29/12/2021 (GMT+7)

Key: 87Y4P-34YKY-XFHPH-CT63Y-98KD2
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:32:50 29/12/2021 (GMT+7)

Key: 22HCP-XM9VX-PKB8X-K6TKK-QB8DF
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:32:50 29/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.