Key: RGJGY-C2C9V-XYFJG-VDG6D-JT3V6
Description: Office14_Standard_MAK
Sub Type: X16-09248
Activation Count: 1223
Time: 21:06:56 26/04/2022 (GMT+7)

Key: P8TVJ-7XKWJ-CXRF9-8M3FB-JMW76
Description: Office14_Standard_MAK
Sub Type: X16-08147
Activation Count: 2129
Time: 21:06:56 26/04/2022 (GMT+7)

Key: 4FFGT-FW8WY-PVMRM-2DVGW-266K7
Description: Office14_ProPlus_Retail
Sub Type: X16-07627
Error Code: 0xC004C008
Time: 21:06:55 26/04/2022 (GMT+7)

Key: GHJMH-MJFY6-R6H6X-JF24X-93KQF
Description: Office14_VisioPrem_MAK
Sub Type: X16-08241
Activation Count: 499
Time: 21:06:55 26/04/2022 (GMT+7)

Key: QYMHW-PXM9M-WWRKR-9DXFR-484CY
Description: Office14_ProjectStd_MAK
Sub Type: X16-09261
Activation Count: 873
Time: 21:06:55 26/04/2022 (GMT+7)

Key: GQRKC-JWXFQ-8HH9K-4C3YM-9M7HT
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08116
Activation Count: 7006
Time: 21:06:54 26/04/2022 (GMT+7)

Key: GQRKC-JWXFQ-8HH9K-4C3YM-9M7HT
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08116
Activation Count: 7006
Time: 21:06:54 26/04/2022 (GMT+7)

Key: GQRKC-JWXFQ-8HH9K-4C3YM-9M7HT
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08116
Activation Count: 7006
Time: 21:06:53 26/04/2022 (GMT+7)

Key: GQRKC-JWXFQ-8HH9K-4C3YM-9M7HT
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08116
Activation Count: 7006
Time: 21:06:53 26/04/2022 (GMT+7)

Key: 7PCQ3-8D8XV-3J7V4-W4XBG-Y33HB
Description: Office14_Standard_MAK
Sub Type: X16-09247
Activation Count: 6374
Time: 21:06:53 26/04/2022 (GMT+7)

Key: BKH87-RM4TQ-JPT9R-BYCMC-TM2R7
Description: Office14_Standard_MAK
Sub Type: X16-08150
Activation Count: 4050
Time: 21:06:52 26/04/2022 (GMT+7)

Key: W76PY-DWV34-C3MD7-RVXMB-7QGYX
Description: Office14_ProjectPro_MAK
Sub Type: X16-08208
Activation Count: 169
Time: 21:06:52 26/04/2022 (GMT+7)

Key: TP2RG-CGC42-6294J-GYX6X-WFWDQ
Description: Office14_VisioPrem_MAK
Sub Type: X16-08241
Activation Count: 397
Time: 21:06:51 26/04/2022 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.