Windows 10 N bao gồm các chức năng tương tự như Windows 10, ngoại trừ việc nó không bao gồm một số ứng dụng liên quan đến phương tiện giải trí (Windows Media Player, Máy ảnh, Nhạc, TV và Phim) và không bao gồm ứng dụng Skype.

Key: F8TNP-84H8Y-GHGPX-M7PBK-M98WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: Online Key
Time: 08:41:38 25/12/2021 (GMT+7)

Key: X4QDG-7PNMJ-TFG64-2TRB6-J2QFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:38 25/12/2021 (GMT+7)

Key: B88VX-N8G62-X9FCM-J9QC9-4JRB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:37 25/12/2021 (GMT+7)

Key: X8HJH-7N8PK-82779-TX9J7-JQKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:37 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NGB6R-KQJ4K-96F3W-3KBBC-9QBM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:37 25/12/2021 (GMT+7)

Key: PQJ8M-NTHJB-988PK-DTP4Q-VXMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:36 25/12/2021 (GMT+7)

Key: YHDNC-8H7FV-FCGWG-63B3H-CYT4V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:36 25/12/2021 (GMT+7)

Key: PRN76-HTC6Y-84F4C-T8P28-RX8WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:35 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 92BHN-2FC82-QHG84-4XWXV-94R8H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:35 25/12/2021 (GMT+7)

Key: JFNCJ-6T88C-F338Q-W74TC-CKCJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:34 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 276RN-98B4J-MJP4Y-WC8XJ-W44B7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:33 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 7CXBG-NKCGX-CKJ3C-RBJ9B-VQWWH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:33 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 7R6MG-8N7G2-BGDP7-TKGVG-QYHY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:33 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 8NRXP-CDVH9-7JBDJ-HVTBK-H6DFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:33 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 9GKHN-KGGPD-P473G-F8694-8B48H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:32 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 9N4KR-P7QMF-T9WW8-WR384-F6YM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:32 25/12/2021 (GMT+7)

Key: 9PFDQ-GN2WM-7PWJ9-GDJKQ-9D7Y7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:32 25/12/2021 (GMT+7)

Key: B7B76-3N69B-TJXWG-MBHGR-CR4B7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:32 25/12/2021 (GMT+7)

Key: B993M-GQN6V-Y63X8-284JT-CGYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:32 25/12/2021 (GMT+7)

Key: C9PKP-RNT7H-TD8TQ-PCD9G-H8RB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:31 25/12/2021 (GMT+7)

Key: CNFP3-3X4BG-VCP92-W78DG-J2QFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:31 25/12/2021 (GMT+7)

Key: CNYYF-C2JKR-HV6HK-HB2H2-7CFB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:31 25/12/2021 (GMT+7)

Key: CRND9-4JK4T-4WPFM-PM47V-4C2JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:31 25/12/2021 (GMT+7)

Key: DB69P-NQ8B3-WXYCT-KBGRJ-W44B7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:30 25/12/2021 (GMT+7)

Key: DNPG2-PTHMR-BVC7F-M9PXC-RVVY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:30 25/12/2021 (GMT+7)

Key: DNW47-MGGVW-WK67X-MRP3H-94R8H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:30 25/12/2021 (GMT+7)

Key: GNCC9-KWVJ2-QCBQY-Y64VP-CKCJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:30 25/12/2021 (GMT+7)

Key: GRRHN-98CD8-HDM2D-2T4YQ-JTYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:29 25/12/2021 (GMT+7)

Key: HDJ2N-XMV29-8YQYW-PVVXC-HH64V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:29 25/12/2021 (GMT+7)

Key: J7DGK-2NX4X-CT8FG-C4TP7-YY48H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:29 25/12/2021 (GMT+7)

Key: KVH7N-M2XDB-VXV2P-VGKMP-7CFB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:29 25/12/2021 (GMT+7)

Key: MGJJT-6ND2C-BY6MF-684XJ-RX8WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:29 25/12/2021 (GMT+7)

Key: MRGBF-DNVQP-Y9YQJ-JK6DF-HQWWH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: N7DW2-C97DX-RCG7P-XFFTM-QJ3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NF6BK-JHJVK-3WQVF-3PK7G-KTPJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NHR93-7MJT2-XM3XD-CBCKH-GCQFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NKVQ4-X8BVJ-77THT-9QB4V-RGDFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NP4J8-6MRX8-RT7VB-KYYKD-PYT4V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:28 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NT874-DKQ4C-VGWDB-YQVXP-XTPJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:27 25/12/2021 (GMT+7)

Key: NVFFQ-X3Q8Y-VD9FW-MGQ8C-TMT4V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:27 25/12/2021 (GMT+7)

Key: PCCN2-XHYB7-8QDRX-PP9PJ-82QFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:27 25/12/2021 (GMT+7)

Key: PNBJQ-BR7JV-YB4VR-2KBGH-4C2JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:27 25/12/2021 (GMT+7)

Key: PNQ6B-XKHDV-P3T7P-69JPQ-DV64V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:26 25/12/2021 (GMT+7)

Key: QKQJC-D8NYP-WT7F9-YVX6J-CPQFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:26 25/12/2021 (GMT+7)

Key: QMNXW-PRF9D-KWTP6-XXW6C-6JF8H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:26 25/12/2021 (GMT+7)

Key: QND6M-3X76F-JDKDK-R3Q7V-4C2JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:26 25/12/2021 (GMT+7)

Key: RFMN3-827TX-CFCVY-WPYFX-GJF8H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:25 25/12/2021 (GMT+7)

Key: TDQN2-QQK4K-YMXCP-9CVBJ-2GYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:25 25/12/2021 (GMT+7)

Key: CCNBQ-88HRJ-T6M4W-78CDC-XTPJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:25 25/12/2021 (GMT+7)

Key: TQG4N-C6BCV-BF6CV-XPBGQ-BG9RV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:25 25/12/2021 (GMT+7)

Key: V7N9J-JKV4Y-DW329-YVMH2-MP2JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:24 25/12/2021 (GMT+7)

Key: V7V9Y-DMNDD-637Q4-DPMWR-FC2JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:24 25/12/2021 (GMT+7)

Key: VKKTB-WNX8C-7P4V3-886YG-MKMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:24 25/12/2021 (GMT+7)

Key: WNDB8-889Y9-F7FJ7-2BM4B-43KRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:23 25/12/2021 (GMT+7)

Key: WQJ7D-PBNJB-QW9HH-C9JWF-DJ3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:23 25/12/2021 (GMT+7)

Key: WVBJN-Q4DPW-RPMPV-8CGCK-WTYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:23 25/12/2021 (GMT+7)

Key: YJRP4-WDNXQ-J4W8B-8PB2P-KW3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:23 25/12/2021 (GMT+7)

Key: YRTQN-JCFWT-72Q87-4GDBH-8HVY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:23 25/12/2021 (GMT+7)

Key: HGXJF-NP8FG-X3W93-RFXPW-2GYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:22 25/12/2021 (GMT+7)

Key: YK6NV-PC2WX-KVJBG-V43TB-TXXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:22 25/12/2021 (GMT+7)

Key: JND3D-3BVT3-GG6WJ-P4V9F-GXXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:21 25/12/2021 (GMT+7)

Key: TN7JM-48C4P-RP3H4-QYKY3-KKXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:20 25/12/2021 (GMT+7)

Key: VDNW4-K8P7J-7PMW4-VVJFT-8TYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:19 25/12/2021 (GMT+7)

Key: KW4MN-K7BT3-J8H32-62YF4-JHVY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:19 25/12/2021 (GMT+7)

Key: FK43N-HYY8W-WBR68-9PM24-9W3FV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:18 25/12/2021 (GMT+7)

Key: JHMNC-CC8KB-68D74-G734X-GJF8H
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:17 25/12/2021 (GMT+7)

Key: RRQQN-9HP6G-6Q768-GJ9JX-WTYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98837
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:17 25/12/2021 (GMT+7)

Key: N2C4D-YP444-V4428-YJP78-MTDFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:16 25/12/2021 (GMT+7)

Key: GJC9N-YFMC2-R4BJQ-FVMKW-78RB7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:41:16 25/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.