Key: 7JQDT-9NKQ7-YY4FT-4GM8G-BPYD7
Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
Sub Type: [Blue]X18-95879
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:49:01 21/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.