Update: Dead key.

Key: BMKXT-NDJM2-H7QGB-73792-YKKGM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 17:57:33 03/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.