Key: NXKVG-KCFQ9-K84KJ-GPDGX-YDXKF
Description: Office16_VisioProXC2RVL_MAKC2R
Sub Type: X20-46510
Activation Count: 5659
Time: 10:11:36 07/12/2021 (GMT+7)

Key: CMTHG-QXNDH-CT4JP-T43MT-TJGXG
Description: Office16_VisioStdXC2RVL_MAKC2R
Sub Type: X20-46496
Activation Count: 5984
Time: 10:11:35 07/12/2021 (GMT+7)

Key: NB8RT-QBJP3-V3GQV-C4VVR-4X9KJ
Description: Office16_ProjectStdXC2RVL_MAKC2R
Sub Type: X20-46519
Activation Count: 5982
Time: 10:11:33 07/12/2021 (GMT+7)

Key: PWKNP-6JGWT-HXDVR-T83MG-RRHTV
Description: Office16_ProjectProXC2RVL_MAKC2R
Sub Type: X20-46558
Activation Count: 5251
Time: 10:11:32 07/12/2021 (GMT+7)

Key: 2BNWF-HQ3XJ-QHXQD-639QJ-XW3M2
Description: Office16_StandardVL_MAK
Sub Type: X20-00725
Activation Count: 3759
Time: 10:11:31 07/12/2021 (GMT+7)

Key: KC7N8-WXH8P-8M8R7-QWYKK-JXCQY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00549
Activation Count: 10035
Time: 10:11:31 07/12/2021 (GMT+7)

Key: RQY6D-4QNCJ-63TCK-VTTGV-46YWC
Description: Office16_StandardVL_MAK
Sub Type: X20-00728
Activation Count: 341
Time: 10:11:30 07/12/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.