Key: XGYDN-B4GB9-CM4VC-H3CR9-WTYP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 02:39:35 25/11/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.